10. ดินปัญหาที่เกิดตามสภาพธรรมชาติ

ข้อมูลตัวชี้วัด “ดินปัญหาที่เกิดตามสภาพธรรมชาติ”

ประเทศไทยมีเนื้อที่ทั้งหมด 320,696,887 ไร่ หรือ 320.70 ล้านไร่ จากข้อมูล ใน พ.ศ. 2561 พื้นที่ดินปัญหาที่เกิดตามสภาพธรรมชาติของประเทศไทย มีเนื้อที่ 60,025,262 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 18.72 ของเนื้อที่ประเทศ และใน พ.ศ. 2558 ที่มีเนื้อที่ 55,923,057 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 17.44 ของเนื้อที่ประเทศ โดยดินปัญหาที่มีเนื้อที่มากที่สุด ได้แก่ ดินตื้น มีเนื้อที่รวม 38,192,449 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.91 ของเนื้อที่ประเทศ รองลงมา คือ ดินทรายจัดมีเนื้อที่ 11,863,617 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.70 ของเนื้อที่ประเทศ ดินเปรี้ยวจัดมีเนื้อที่ 5,423,641 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.69 ของเนื้อที่ประเทศ ดินเค็มมีเนื้อที่ 4,200,111 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.31 ของเนื้อที่ประเทศ และดินอินทรีย์มีเนื้อที่ 345,444 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.11 ของเนื้อที่ประเทศ ตามลำดับ

ดินปัญหาที่เกิดตามสภาพธรรมชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2550 2557 2558 และ 2561

หมายเหตุ: ข้อมูลใน พ.ศ. 2550 จากฐานข้อมูล มาตราส่วน 1: 50,000
                ข้อมูลใน พ.ศ. 2557 จากฐานข้อมูล มาตราส่วน 1: 25,000 (ปรับปรุง พ.ศ. 2557)
                ข้อมูลใน พ.ศ. 2558 จากฐานข้อมูล มาตราส่วน 1: 25,000 (ปรับปรุง พ.ศ. 2558)
                ข้อมูลใน พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากฐานข้อมูลสถานภาพทรัพยากรดินของประเทศไทย พ.ศ. 2558

ที่มา: [1] กรมพัฒนาที่ดิน (2557), [2] กรมพัฒนาที่ดิน (2558), [3] กรมพัฒนาที่ดิน (2561)

ดาวน์โหลดข้อมูล

แก้ไขฐานข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562